Kategorier Kreft

Ny rapport: Kreft er den viktigste dødsårsaken før 70 år

I Norge er kreft er den aller viktigste dødsårsaken for den delen av befolkningen som er under 70 år. Dette kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

I eldre aldersgrupper er det fremdeles flest som dør av hjerte- og karsykdom. I tillegg er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer blant hovedårsakene til ikke-dødelig helsetap blant nordmenn.

Selvmord og rus

De viktigste dødsårsakene for befolkningen som helhet er hjerte- og karsykdom, kreft og nevrologiske sykdommer. Blant sistnevnte utgjør demens-relaterte sykdommer den største andelen. Kombinert er disse tre gruppene årsak til 71 prosent av alle dødsfall i Norge.

I den yngre delen av befolkningen, ungdom og voksne fra 15 til 49 års alder, er selvmord og overdoser de viktigste årsakene.

De fleste lever lenger enn 70 år

Ifølge Folkehelseinstituttet preges den norske befolkningen av lav barnedødelighet og høy levealder, i likhet med andre høyinntektsland. De fleste dødsfallene, cirka 60 prosent, skjer etter fylte 80 år. 17 prosent dør mens de er mellom 70 og 80 år gamle, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år.

– Blant de som dør før fylte 70 år er kreft den største dødsårsaken, mens hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70, uttaler seniorforsker Ann Kristin Knudsen i Senter for sykdomsbyrde til Folkehelseinstituttet.

Lik Hei Doktor på Facebook

Vi lever lenger

Levealderen har også økt i måleperioden som strekker seg fra 2005 til 2015. I den norske befolkningen har livet statistisk sett blitt 22 måneder lenger, og levealderen er nå rekordhøye 82 år. Antall forventede friske leveår økte også i samme periode, til 71,5 år.

I samme periode har det også vært hele 20 prosent nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, og syv prosent nedgang i aldersjustert dødelighet.

Men selv om vi lever lenger, skyldes hele 53 prosent av alle dødsfall livsstilssykdommer.

Dette er de fem farligste sykdommene

Sykdommene som forårsaker flest dødsfall i den norske befolkningen som helhet er hjerteinfarkt, demens, hjerneslag, kols og lungekreft.

– De fire første rammer i høy alder, mens nær halvparten av lungekreftdødsfallene skjer før fylte 70 år, uttaler seniorforsker Ann Kristin Knudsen til Folkehelseinstituttet. Både blant kvinner og menn er lungekreft nå den vanligste årsaken til kreftdød før 70 år.

I grafikken nedenfor kan du se dødsfall og sykdommer fordelt på alder:

Stump røyken — Start trening

Mange av de viktigste, eller farligste risikofaktorene, er det også mulig å påvirke. Blant disse er høyt blodtrykk, usunt kosthold og røyking noen av de mest sentrale.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil disse risikofaktorene forklare til sammen rundt halvparten av dødeligheten i Norge.

Hos befolkningen under 70 år er røyking den viktigste risikofaktoren for død. Også usunt kosthold, høyt blodtrykk og bruk av alkohol og narkotika er blant de viktigste faktorene for tidlig død.

Mer enn halvparten av dødsfall under 70 år forklares av risikofaktorer, mens 45 prosent forklares av atferdsfaktorer som røyking, alkohol/rusmidler, usunt kosthold og liten fysisk aktivitet.

I grafikken nedenfor kan du se antall dødsfall før fylte 70 år sortert etter ulike risikofaktorer:

Noen legger kanskje merke til at grafen for «alkohol og illegale rusmidler» går under null? Ifølge Folkehelseinstituttet skyldes dette at alkohol har en beskyttende effekt på død av hjerte- og karsykdom og diabetes, mens risikoen økes for dødsårsakene som vises over null. I sum øker alkohol totaldødeligheten.

I Norge er kreft den aller viktigste dødsårsaken for den delen av befolkningen befolkningen som er under 70 år. Noe av det viktigste innen kreftbehandling er tidlig diagnose og god medisinsk oppfølging.

Aleris Kreftsenter tar imot alle personer som enten har mistanke om, eller har fått påvist kreft, tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste former for kreft, og har spisskompetanse på bryst, prostata, hud, mage og tarm og immunterapi.

Les Folkehelseinstituttets rapport her.

Kreftbehandling og oppfølging

Aleris’ kreftspesialister gir deg kompetent veiledning mens du er under behandling, og etter behandlingen vil gi råd om kontroller og håndtering av bivirkninger. Ved mistanke om tilbakefall vil du raskt kunne få utredning og råd om veien videre. 

Lik Hei Doktor på Facebook

Mer om kreftbehandling hos Aleris kan du lese her.

Aleris tilbyr også immunterapi, mer om det kan du lese her.